Ενεργοποίηση της πλατφόρμας του Τομέα της Γνώσης στα πλαίσια του RIS3Crete – Ξεκινά η διαβούλευση

Ενεργοποίηση της πλατφόρμας καινοτομίας του Τομέα της Γνώσης, στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, με την εναρκτήρια συνάντηση των μελών της, που είναι εκπρόσωποι των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων του νησιού, εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ) και υπηρεσιακά στελέχη. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της  Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά, συζητήθηκαν οι διεργασίες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαδικασίας διαβούλευσης που θα ακολουθηθεί το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο εξειδίκευσης των δράσεων.

Σκοπός της Περιφέρειας είναι να «προσελκύσει» Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, ενδιαφερόμενους ερευνητές και εν δυνάμει επιχειρηματίες προκειμένου να καταγράψει την τρέχουσα τάση, όσον αφορά στη δυνατότητα ενσωμάτωσης της γνώσης στην παραγωγή καινοτομίας, που θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας μετατρέποντας την ερευνητική γνώση σε επιχειρηματική γνώση και θα δημιουργεί μία νέα βιώσιμη, υγιή και καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Στον Τομέα της Γνώσης προβλέπεται η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω διευκολύνσεων οικονομικής εκμετάλλευσης των νέων ιδεών και η στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, θα ενισχυθούν δράσεις όπως, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, η παροχή χώρου εγκατάστασης και πρώτης λειτουργίας επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες/incubators), η παροχή ενισχύσεων κ.α.

Στην παρούσα φάση επιδιώκεται η καταγραφή των καινοτόμων προτάσεων που αξιοποιούν  την έρευνα και τη γνώση σε όλους τους τομείς της Περιφερειακής οικονομίας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για συστηματικότερη διαβούλευση, με στόχο να ενισχυθούν οι δραστηριότητες, στις οποίες το νησί μας διαθέτει σημαντική εξειδίκευση και μπορεί να διαμορφώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει το εύρος της θεματολογίας των προσκλήσεων των δράσεων, από την ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την  φόρμα καταγραφής με καινοτόμες προτάσεις/ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο ωρίμανσης, με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Δηλαδή, να έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών ή και περιπτωσιακής εφαρμογής, με δυνατότητα προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά.

 

Η φόρμα είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: http://ris3.crete.gov.gr/submit-ris3kno/.Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: http://ris3.crete.gov.gr

E-mail επικοινωνίας Τομέα Γνώσης: ris3kno@crete.gov.gr

Υπεύθυνες επικοινωνίας: Κατερίνα Ρουσάκη (συντονίστρια Τομέα Γνώσης) τηλ.  2813410171, Κατερίνα Βλασάκη (αναπλ. συντονίστρια) τηλ. 2813400350.