Φωτογραφία αρχείου

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο , την 31η του μηνός Mαρτίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2017.

Θέμα 2ο:Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 3ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 4οΕγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικής λιμνοδεξαμενής για κάλυψη αναγκών άρδευσης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεοδόσιος Καλαντζάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ