Δήμος Ιεράπετρας, ρύθμιση οφειλών, υπόχρεων δημοτικών τελών, φόρων , εισφορών και προστίμων.

 

Σας ενημερώνουμε ότι, o Δήμος Ιεράπετρας στα πλαίσια του Ν.3801/09 (άρθρο 63 παρ.2) αποφάσισε τη ρύθμιση οφειλών, υπόχρεων δημοτικών τελών, φόρων , εισφορών και προστίμων ,με την αριθμ.43/2010 απόφαση του Δ.Σ. .

Με την παραπάνω απόφαση καθορίστηκε  ότι οι  υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο μέχρι στις 30/6/2010 για να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Ο αριθμός των δόσεων καθορίστηκε σε 24 μηνιαίες ,καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 €. Η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη  ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός  της προθεσμίας της πρώτης δόσης γίνεται με έκπτωση 10%. Η καθυστέρηση  καταβολής 2 συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και ο οφειλέτης υποχρεούται στην καταβολή του υπολοίπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

Συγκεκριμένα η ρύθμιση αφορά:

Α. Υπόχρεους οι οποίοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του Ν.3801/2009 (δηλ. 4/9/2009) δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή:

–      του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων,

–      του τέλους των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π.

Οι  υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δήμο μέχρι 30-6-2010,  προσκομίζοντας αρχική ή συμπληρωματική δήλωση και αντίγραφο ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης.

Β. Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμου και φορολογουμένων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεων που έχουν βεβαιωθεί ή μη.

Γ. Οι οφειλές του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κ.λπ. που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι 31.12.1997 στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα αρμόδια δημοτικά ταμεία  καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις μειωμένου του κεφαλαίου κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Οφειλές από το τέλος των ακαθάριστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (1.1.1998) καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Δ. Με αίτηση των ενδιαφερομένων ρυθμίζονται επίσης οφειλές από όλα ανεξαιρέτως τα  δημοτικά τέλη (συμπεριλαμβανομένων των τελών  άρδευσης και διαφήμισης), φόρους και εισφορές, καθώς και πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3801/2009 (δηλ. 4-9-2009) στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα δημοτικά ταμεία, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή του προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Ε. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωμένες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3801/09 (δηλ. 4-9-2009).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου τηλέφωνο 2842 3 40346-40311-40333.

 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Μανώλης Μαστοράκης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ