ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση απλών χρήσεων στην περιοχή νήσου Χρυσής για την εξυπηρέτηση των επισκεmών». ΣΧΕΤ.: (ο) Το με αριθμό πρωτ. 31/03-02-2017 εγγραφό σας (β) Τον Ν. 4014/2012 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων κσι δραστηριοτήτων, ρύθμηση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου κσι άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α’209) (γ) Τον Ν. 3937/11 «Διατήρηση Tης βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’60) Σε απάντηση του (α) σχετικού και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σας επισημαίνουμε τα κάτωθι’

1) Η νήσος Χρυσή μαζί με την θαλάσσια περιοχή γύρω τους αποτελούν ένα πολύ ιδιαίτερο μωσαϊκό οικοσυστημάτων νησιωτικής φύσης Τα φυσικά οικοσυστήματα περιλαμβάνουν εκτάσεις με συστάδες θαλασσόκεδρου (προστατευόμενος τύπος οικοτόπου σύμφωνα με την οδηγία 921431ΕΕ), ψευδοστεππικές εκτάσεις (επίσης προστατευόμενος τύπος οικοτόπου σύμφωνα με την οδηγία 92/431ΕΕ) αρκετούς ακόμη οικοτόπους αμμωδών και βραχωδών επιφανειών, συστάδες μακκίας και δασικής βλάστησης, υγροτοπικές εκτάσεις κσι θαλάσσιες εκτάσεις με χαρακτηριστικό φυτό την Posidonia OceanJca (επίσης προστατευόμενος τύπος οικοτόπου σύμφωνα με την οδηγία 92/431ΕΕ) Η νήσος Χρυσή εμπίπτει σε προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαiκού οικολογικου δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR 4320003.

2) Σύμφωνα με τα ανωτέρω και το (β) σχετικό. έργα και δραστηριότητες στην περιοχή υπόκεινται σε διαδlκααία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την υποβολή και αξιολόγηση «Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης» στην οποία εξετάζονται και αξιολογούνται οι επιπτώσεις σε πρoστατευτέα αντικείμενα των οδηγιών 92/43 και 2009/147 της ΕΕ κοι οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής.

Για το αν σπαιτείται άδεια και τι είδους άδεια για τις προτεινόμενες κατασκευές αρμόδια να απαντήσει είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

3) Η έγριση κάθε είδους έργων κσι δραστηριοτήτων στην περιοχή θα πρέπει να γίνεται με τη ρητή επιφύλαξη των επικείμενων πράξεων χαρακτηρισμο( και επιτρεπόμενων χρήσεων για την περιοχές Natura 2000. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (γ σχετικό) ο χαρακτηρισμός των περιοχών ταυ Δικτύου ΝΑτυΜ 2000 γίνεται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σε εφαρμογή Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης
Είμαστε στη διαθεσή σας για κάθε περαρέρω διευκρίνιση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ