Ο κατώτατος μισθός στην ελλάδα σε σύγκριση με 32 χώρες του κόσμου και της Ε.Ε.

*Οταν ο κατώτατος μισθός καταβάλλεται για περισσότερους από 12 μήνες ανά έτος (όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου καταβάλλεται για 14 μήνες το χρόνο), τα δεδομένα έχουν αναπροσαρμοστεί ώστε να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι πληρωμές.

Σημείωση: Η μετατροπή σε ευρώ έχει γίνει με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες από την 1η Ιανουαρίου 2017. Για τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα συμφωνηθέντα αύξησης των κατώτατων συντελεστών των μισθών έχουν ήδη παρουσιαστεί. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ο κατώτατος μισθός στη Ρουμανία ήταν RON 1.250 (€ 277 στις 25 Ιαν, 2017) και ο μισθός Εθνική ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 7,20 GBP (€ 8,37). Για τη Γαλλία, ένας «μήνας» αντιπροσωπεύει 151,67 ωρών εργασίας, με βάση τις 35 ώρες ρύθμιση του χρόνου εργασίας. – Πηγή: Δίκτυο της Ευρωπαϊκής

Χώρες που δεν έχουν στατιστικά ελάχιστου μισθού

Από την 1η Ιανουαρίου 2017, δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός στη Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία.  Το ίδιο συμβαίνει και στις χώρες της ΕΖΕΣ Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Στην Κύπρο, ο ελάχιστος μισθός καθορίζεται  από την κυβέρνηση για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Στη Δανία, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, οι ελάχιστοι μισθοί ορίζονται από τις συλλογικές συμβάσεις για μια σειρά από συγκεκριμένους τομείς.

 

Τα στατιστικά δεδομένα για τους κατώτατους μισθούς, που δημοσιεύονται από την Eurostat, αναφέρονται στους μηνιαίους κατώτατους εθνικούς μισθούς. Τα στοιχεία δημοσιεύονται την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Οι βασικοί εθνικοί κατώτατοι μισθοί καθορίζονται με βάση μια ωριαία, εβδομαδιαία ή μηνιαία αμοιβή και αυτοί οι κατώτατοι μισθοί επιβάλλονται από τη νομοθεσία (το κράτος), συχνά έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ή απευθείας μέσω εθνικής διακλαδικής συμφωνίας. Οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί ισχύουν συνήθως για όλους τους εργαζομένους ή τουλάχιστον για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων της χώρας. Τα στοιχεία αναφέρονται σε ακαθάριστες αποδοχές. Ένα πλήρες σύνολο πληροφοριών ανά χώρα σχετικά με τους κατώτατους εθνικούς μισθούς είναι διαθέσιμο σε παράρτημα ως μέρος των μεταδεδομένων.

Για τις χώρες όπου ο μηνιαίος κατώτατος εθνικός μισθός δεν καθορίζεται σε ακαθάριστους όρους, γίνεται αναγωγή της καθαρής αξίας για να καλυφθούν οι εφαρμοστέοι φόροι. Αυτό ισχύει για το Μαυροβούνιο και τη Σερβία.

Για τις χώρες όπου οι κατώτατοι εθνικοί μισθοί δεν καθορίζονται σε μηνιαία βάση (π.χ. σε ωριαία ή εβδομαδιαία βάση), το επίπεδο του κατώτατου μισθού μετατρέπεται σε μηνιαίο μισθό σύμφωνα με τους συντελεστές μετατροπής που παρέχονται από τις χώρες:

Γερμανία: (ωρομίσθιο x 40 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες·

Ιρλανδία: (ωρομίσθιο x 39 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες·

Γαλλία: δεδομένα από Ιανουάριο 1999 έως Ιανουάριο 2005: (ωρομίσθιο x 39 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες· δεδομένα από Ιούλιο 2005 και μετά: (ωρομίσθιο x 35 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες·

Μάλτα: (εβδομαδιαία αμοιβή x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες·

Ηνωμένο Βασίλειο: (ωρομίσθιο x μέσος όρος βασικών αμειβόμενων ωρών ανά εβδομάδα για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης σε όλους τους κλάδους x 52,18 εβδομάδες) / 12 μήνες·

ΗΠΑ : (ωρομίσθιο x 40 ώρες x 52 εβδομάδες) / 12 μήνες·.

Στη Σερβία, το ελάχιστο καθαρό ωρομίσθιο είναι καθορισμένο. Εφαρμόζεται η ακόλουθη μετατροπή: (καθαρό ωρομίσθιο x 40 ώρες x 52,2 εβδομάδες) / 12 μήνες. Στη συνέχεια, το ποσό υποβάλλεται σε αναγωγή για να καλυφθούν οι ισχύοντες φόροι.

Πηγή: union.gr