Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράπετρας σήμερα 27 Δεκεμβρίου

Φωτογραφία αρχείου

Συνεδρίαση στις 27 Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 και έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και εργασιών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 2. Ανατροπή ψήφισης πιστώσεων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών έτους 2017 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 4. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας έτους 2017 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)
 5. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς)
 6. Τροποποίηση σύμβασης της από 31/3/2014 πρόσθετης πράξης εκχώρησης δανείων υπέρ της ΕΤΕΠ (σχετική η με αρ.48/2014 απόφαση Δ.Σ.) (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 7. Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07.2017 τεύχος Α’) (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
 8. Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ  Γεωργαλάκης)
 9. Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας (Εισηγητής: Αντώνιος Πετράς)
 10. Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Μιχαήλ Σπυριδάκης)
 11. Τροποποίηση της με αρ. 207/2014 απόφασης Δ.Σ., που αφορά στον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Μιχαήλ Σπυριδάκης)
 12. Τροποποίηση της με αρ.261/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη συγκρότηση της Επιτροπής Υπερκαταναλώσεων και Διαρροών Ύδρευσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Χορήγηση παράτασης χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ της συνεχιζόμενης Πράξης «Κατασκευή δεξαμενών άρδευσης Τ.Κ. Μύθων, Μεταξοχωρίου, Χριστού Δήμου Ιεράπετρας» με Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 949878 (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 15. Έγκριση Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Μαλών» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 16. Λύση της σύμβασης της «Πολεοδομικής Μελέτης των οικισμών Αχλιά-Αγ. Παντελεήμονας-Αγ. Φωτιά» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 17. Έγκριση καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)» (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής)
 18. Ένταξη δημοτικών βοσκοτόπων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης της Περιφέρειας Κρήτης (Εισηγητής: Αργύριος Πανταζής)
 19. Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.

 

Ηλίας  Νταραράς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ