Προυποθέσεις για εξαγωγή πατάτας απο την Κρήτη

Σας γνωρίζουμε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για να διακινηθεί πατάτα φαγητού παραγωγής Κρήτης, εκτός Κρήτης, αυτή θα πρέπει να είναι συσκευασμένη, να συνοδεύεται από ειδική έγκριση και ειδική σήμανση, η οποία θα χορηγείται από την υπηρεσία μας, μετά από δειγματοληψία και εργαστηριακό έλεγχο του δείγματος, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένη από το βακτήριο καραντίνας Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus.

H διαδικασία περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 3885/36142/4-4-2017-ΦΕΚ 1340/20-4-2017.

Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων

Κάθε παραγωγός ή φορέας που προτίθεται να διακινήσει Κρητικές πατάτες εκτός Κρήτης, να υποβάλει αίτηση στην

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝ/ΤΡΙΚΗΣ Τμήμα Φυτ/κού & Ποιοτικού ελέγχου σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διακίνηση, ώστε να υπάρξει χρόνος για τις αναγκαίες ενέργειες.