Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου <<Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου

ΘΕΜΑ : Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας σε βάρος ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου <<Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου…..>>.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε στους κατοίκους της περιοχής μας ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και εκδόθηκε την 04-02-2019 η απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και η σύσταση δουλείας όπου απαιτείται, για την κατασκευή της νέας Προσαγωγού Διώρυγας Μύθων, την οποία υπέγραψε ο Γ.Γ. του ΥΠΟΜΕΔΙ κ.Δέδες.
Ένα έργο του οποίου την εξέλιξη παρακολουθούμε στενά, ένα έργο ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας, ξεπέρασε και το τελευταίο γραφειοκρατικό εμπόδιο και θεωρούμε ότι απομένει η ανακοίνωση της ημερομηνίας που θα δημοπρατηθεί, η οποία όπως όλοι μας διαβεβαιώνουν είναι πάρα πολύ κοντά.

Για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής μας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα και τη σχετική Απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ.

Ο Πρόεδρος
Εμμ.Νικ.Παπαδάκης

ΘΕΜΑ: Υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΡΤΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

Υπογράφηκε σήμερα 09/12/2015 η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτες συμπληρωματικών έργων ταμιευτήρα Μπραμιανού, αντιπλημμυρικών έργων Γρα Λυγιάς και φράγματος Μύρτου Ν. Λασιθίου Κρήτης» μεταξύ ΥΠΥΜΕΔΙ/ΓΓΥ δια της Διευθύνσεως Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων και της αναδόχου σύμπραξης μελετητικών γραφείων.
Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιότερα προγραμματιζόμενα προς κατασκευή έργα για την ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ και η απόφαση κατακύρωσης υπεγράφη από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κον Χρήστο Σπίρτζη και η σύμβαση υπογράφηκε μετά το θετικό πόρισμα ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής του αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η προεκτιμώμενη αμοιβή δημοπράτησης της μελέτης είναι 2.999.941,57€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και η συμβατική αμοιβή 958.958,01€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%). Επετεύχθη δηλαδή μέσω του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού έκπτωση 68,03%.
Η ολοκλήρωση του αντικείμενου της σύμβασης μελέτης προβλέπεται να γίνει σε 24 μήνες.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η εκπόνηση της Οριστικής μελέτης του Φράγματος Μύρτου και η σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή συμπληρωματικών έργων τόσο για τη βελτίωση της λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού του Φράγματος Μπραμιανών επί του ομωνύμου υδατορέματος στη Νότια Κρήτη, περίπου 5,50 χλμ. ΒΔ της οικιστικής περιοχής Ιεράπετρας, καθώς και μελέτες για την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του διατιθέμενου υδατικού δυναμικού της περιοχής για άρδευση, ύδρευση, αντιπλημμυρική προστασία και ανάδειξη της περιοχής σε χώρο περιβαλλοντικής αναψυχής και εκπαίδευσης.
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης υποστηρικτικές εργασίες και μελέτες (όπως τοπογραφικές, Μ.Π.Ε.,κ.λπ.), καθώς και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή των έργων.
Οι μελέτες που θα εκπονηθούν είναι:
• Μελέτες υδραυλικών έργων
• Μελέτες συγκοινωνιακών έργων
• Στατικές μελέτες
• Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες
• Μελέτες Η/Μ έργων
• Τοπογραφικές μελέτες
• Γεωλογικές έρευνες και μελέτες
• Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες
• Περιβαλλοντικές μελέτες (Μ.Π.Ε.)
• Αλιευτικές μελέτες
• Οικονομικές μελέτες
• Τεύχη Δημοπράτησης
• Σύνταξη ΣΑΥ – ΦΑΥ
Η μελέτη δημοπρατήθηκε στις 17-10-2014. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος έντεκα (11) διαφορετικών κατηγοριών πτυχία μελετητών όλων των τάξεων από Α΄ τάξη έως Ε΄ τάξη. Λόγω του ότι πρόκειται για σύνθετη μελέτη στο διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος Συμπράξεις γραφείων μελετών (κάθε μελετητής δικαιούται να εγγράφεται σε δύο μόνο κατηγορίες μελετών) και στο διαγωνισμό αυτό έλαβαν μέρος τέσσερις (6) συμπράξεις. Συνολικά στο Διαγωνισμό έλαβαν μέρος είκοσι εννέα (56) γραφεία μελετών με πτυχία όλων των τάξεων Α΄ έως Ε΄.
Μειοδότης και Ανάδοχος είναι η σύμπραξη Γραφείων Μελετών:
α) ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΕΕ-Λ.Σ.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ,
β) ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ,
γ) ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ,
δ) ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΔΤ «ΤΕΑΜ Μ-Η Α.Ε.»,
ε)ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ–ΔΟΥΜΠΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ Ε.Π.Ε. Δ.Τ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ-ΔΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»,
στ) ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ,
ζ) ΠΑΠΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
η) ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ.-ΚΕΧΑΓΙΑΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΜ»,
θ) ΠΕΡΛΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
ι) ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ,
ια) ΚΟΤΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
με σταθμισμένη βαθμολογία 94,74 που αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 779.640,66 € (επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά), χωρίς ΦΠΑ, και μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης εξήντα οκτώ και μηδέν τρία εκατοστά, επί τοις εκατό (68,03%).
Το κόστος για την κατασκευή εκτιμάται, από τα υπάρχοντα στοιχεία και παρόμοια έργα, στο ποσόν των 50.000.000,00€ περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ-ΟΕ 18%, Απρόβλεπτα 9%, Αναθεώρηση, Αρχαιολογία και Φ.Π.Α. 23%).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΕΕ

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύσταση δουλείας σε βάρος ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου – Δ3 – φράγμα Μπραμιανού στην περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρεια Κρήτης».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (Α΄17) “Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.δ/τος 3881/1958 (Α΄181) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 70/2015 (Α΄114) περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 123/2016, (Α΄208) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 125/2016 (Α΄210 ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθμό οικ.20699/30.3.2015 (ΥΟΔΔ΄204) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».
7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 123/2017 (Α΄151) “Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”.
8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 4364/2016 (Α΄13) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄17) .
10. Την απόφαση οικ.268/29.5.2017 (Β΄1911) του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ”.

και αφού είδαμε:

1. Την Πράξη 10 της 24.8.2018 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄ 155 με την οποία το έργο, στο οποίο αφορά η παρούσα απαλλοτρίωση, χαρακτηρίσθηκε ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας και εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στην κήρυξη απαλλοτριώσεων που αφορούν το έργο υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (άρθρο τρίτο της πράξης).
2. Τη με αρ. πρωτ: 501/6.4.2016 απόφαση, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του έργου: «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου – Δ3 – φράγμα Μπραμιανού».
3. Το με αρ. πρωτ. ΔΑΕΕ/2517/Φ.Ε./20.11.18 έγγραφο, της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), με το οποίο ζητήθηκε η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύστασης δουλείας για τις ανάγκες του έργου του θέματος .
4. Το με αρ. πρωτ: 4629/169766/17.12.2018 έγγραφο, της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο υποβλήθηκε το κτηματολόγιο για την απαλλοτρίωση και τη σύσταση δουλείας του έργου του θέματος.
5. Τη με αρ. πρωτ: 1938/54802/19.5.2017 απόφαση, της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών Κατασκευών και Τοπογραφικής της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγκρισης: 1) Οριστικής υδραυλικής μελέτης, 2) Τευχών δημοπράτησης, 3) Μελέτης οικονομικής σκοπιμότητας (ΜΟΣ), 4) Μελέτης κτηματογράφησης του έργου του θέματος.
5. Τη με αρ. πρωτ: Δ25/οικ/200/17.1.2019 βεβαίωση χρηματοδότησης, της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής της Γ.Γ.Υ του Υπουργείου Yποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της απαλλοτρίωσης και της σύστασης δουλείας, ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 ευρώ και θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2018ΣΕ07200023 της ΣΑΕ 072.
6. Το με αρ. πρωτ: ΔΑΕΕ/οικ.129/Φ.Ε./17.1.2019 έγγραφο, της Δ/νσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), στο οποίο αναφέρεται το περιεχόμενο της σύσταση δουλείας.

Αποφασίζουμε

1. Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου – Δ3 – φράγμα Μπραμιανού στην περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης» συνολικής έκτασης 6.633,20 τ.μ. Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο κτηματολογικό διάγραμμα (αρ. σχεδίου 1.3 και 1.4) και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από τους μελετητές ΤΕΜ Α.Ε. – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ., ΕΙΡ. ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΗ, Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ, NERCO AΕΜ., ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν με την απόφαση 1938/54802/19.5.2017 της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίθηκαν – θεωρήθηκαν ως προς το νομότυπο με την απόφαση 7087/20.12.2018 (ΑΔΑ:ΩΕΡΡ465ΧΘΞ-8ΜΟ) της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
2. Κηρύσσουμε τη σύσταση δουλείας επί των ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου: «Νέος αγωγός μεταφοράς νερού από υδροληψία Μύρτου – Δ3 – φράγμα Μπραμιανού περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης» συνολικής έκτασης 52.293,96 τ.μ. Η έκταση της σύστασης δουλείας εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στο κτηματολογικό διάγραμμα (αρ. σχεδίου 1.1 έως και 1.17) και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από τους μελετητές ΤΕΜ Α.Ε. – ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ., ΕΙΡ. ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΗ, Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ, NERCO AΕΜ., ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν με την απόφαση 1938/54802/19.5.2017 της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίθηκαν – θεωρήθηκαν ως προς το νομότυπο με την απόφαση 7087/20.12.2018 (ΑΔΑ:ΩΕΡΡ465ΧΘΞ-8ΜΟ) της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Το περιεχόμενο της σύστασης δουλείας συνίσταται στα εξής:
α. Σύσταση δουλείας διελεύσεως και κατά περίπτωση χρήσης (συντήρησης ή συμπληρωματικές εργασίες στον αγωγό).
β. Απαγόρευση κατασκευής βόθρων, υπονόμων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων δυνάμενων να έχουν δυσμενή επίδραση επί του αγωγού ή του ύδατος ως και καλλιέργειας παντός είδους δένδρων.
γ. Απαγόρευση κατασκευής οποιουδήποτε κτίσματος ή εγκαταστάσεως, υπογείου ή επιγείου.
δ. Απαγόρευση διελεύσεως οποιουδήποτε οχήματος μικτού βάρους άνω των τριών (3) τόνων, πλην των σημείων επικοινωνίας των δύο εναπομενόντων τμημάτων των ιδιοκτησιών μεταξύ τους όπου η αρμόδια εκ των έργων Υπηρεσία δεσμεύεται να κατασκευάσει προσβάσεις κατάλληλες για την προστασία του αγωγού και
ε. Απαγόρευση κατασκευής οδού, πλην των περιπτώσεων αναγκαστικής διασταυρώσεως μετά του αγωγού, οπότε η αρμόδια εκ των έργων Υπηρεσία, επίσης δεσμεύεται για την κατασκευή διαβάσεων κατάλληλων για την προστασία του.
Η αναγκαστική απαλλοτρίωση και η σύσταση δουλείας κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες αυτού. Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 € και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και ειδικότερα τις πιστώσεις του εναρίθμου έργου 2018ΣΕ07200023 της ΣΑΕ 072.
Υπάγουμε την παρούσα απαλλοτρίωση και τη σύσταση δουλείας στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7Α του ν.2882/01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν.4364/2016 (Α’13) και κατ’ εξουσιοδότηση του τρίτου άρθρου της ΠΥΣ 10/2018 (Α’155).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ