Διαγωνισμό για τη μίσθωση χωματουργικού μηχανήματος

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάση της  τιμής, δηλαδή,  η  χαμηλότερη τιμή στην μονάδα μέτρησης  του προϋπολογισμού (ώρα μίσθωσης του κάθε χωματουργικού μηχανήματος χωριστά). Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων χωματουργικών μηχανημάτων ή σε μέρος αυτών για την ανάδειξη αναδόχου/ων  για την «Πολιτική Προστασία-Πυροπροστασία 2016- Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων». Η προϋπολογισθείσα σχετική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.685,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ), με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις  17 -11-2017 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 9.30 πμ-10,00π.μ.  (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού δίνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδια υπάλληλος: Ατζαράκη Φωτεινή, Τηλέφωνο: 2842340345 και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές, αρμόδια υπάλληλος: Κασωτάκη Ελένη, Τηλέφωνο: 2842090005, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θεοδόσης Καλαντζάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ